هم اندیشی و کارگاه آموزشی«بررسی و نقد روش شناسی انتقادی» در روز چهارشنبه 13/8/94 در سالن کنفرانس دان

به همت پژوهشکده تحول در علوم انسانی و دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه شيراز، کارگاه «نقد اثبات گرایی ا

جلسه هم اندیشی پیرامون چگونگی (روش) تحول در علوم انسانی با حضور حضرت حجت الاسلام آقای دکتر پیروزمند

دومین جلسه هم اندیشی در مورد روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان در تاریخ 25/11/93 برگزار

در روز دوشنبه 13/11/93 جلسه هم اندیشی در مورد کتاب «روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان» نوش

نقد و بررسی کتاب«روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان » برگزار شد.