تحول در ریاضیات، لازمه تحول در علوم انسانی

ریاضیات اسلامی چیست؟
آیا واقعا چنین است که نتوان ریاضیات را به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم نمود؟ آیا مقصود از ریاضیات اسلامی، ریاضیاتی است که کاربرد اسلامی داشته باشد؟ ایا ریاضیات اسلامی بدین معناست که ۲ علاوه ۲، مساوی با ۴ نباشد و مثلا ۳ یا ۵ گردد؟ آیا مقصود از ریاضیات اسلامی، ریضیات استنباطی و تعبدی است که بتوان آن را از آیات و روایات استخراج کرد؟
آیا مقصود از ریاضیات اسلامی، به معنای نفی سایر ریاضیات اسلامی، ریاضیات دوره مسلمین است؟ آیا ریاضیات اسلامی، به معنای نفی سایر ریاضیات های موجود به دلیل غیر اسلامی بودن آنهاست؟ آیا با تاسیس ریاضیات اسلامی، ریاضیات قدیم و ریاضیات جدید از اعتبار ساقط شده و نسخ می گردند؟
آیا طرح موضوع ریاضیات اسلامی، مایه تضعیف دین است؟
عمده مخالفت ها نسبت به ریاضیات اسلامی، ناشی از تصور نادرست و غیر دقیق از این واژه است. لذا باید گفت همه سوالات فوق منفی است و در این کتاب تلاش شده تا ضمن ارائه تصور دقیقی از ریاضیات اسلامی، امکان و ضرورت آن به اثبات برسد.

مطالب کتاب در پنج فصل ارائه شده است:
فصل اول: بررسی رابطه ی علوم انسانی و ریاضیات
فصل دوم: بررسی تناسب ریاضیات موجود با علوم انسانی
فصل سوم: بررسی وقوع انقلاب در تاریخ ریاضیات
فصل چهارم: بررسی ضرورت وقوع انقلابی دیگر در ریاضیات
فصل پنجم: بررسی امکان و آثار تاسیس ریاضیات مطلوب و اسلامی