دریافت مجموعه مقالات فصلنامه تحقیقـات بنیادیـن علـوم انسـانی – شماره چهارم

فهرست مطالب

۱- درآمدی بر الگوی حکمی و اجتهادی علوم اجتماعی اسامی

محمدمنان رئیسی

۲- جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه شناسی اسامی

حسین بستان (نجفی)

۳- رویکردی تطبیقی به مبانی نظری «مدیریت راهبردی» و «مدیریت راهبردی جهادی»

محسن جاجرمی زاده، محمد جعفر حسینیان، مسلم امیری طیبی

 

۴- بازتبیین سبک زندگی در گستره روان شناسی، جامعه شناسی و اسام

حمید مهدی زاده

۵- لایه ای در معماری متن وار با استناد به متون دینی ِدرآمدی بر معناشناسی

عبدالحسین خسروپناه

۶- روش تحقیق در تحقق شهرسازی اسامی(برنامه ریزی شهری)

سیدمصطفی حسنی، علی حجازیان، محمد حسین گلکار، عبدالله صادقی

لینک دانلود

mag013_V 03