مقاله های مرتبط با حوزه تحول در علوم انسانی (مجموعه ۲)

مقاله های مرتبط با حوزه تحول در علوم انسانی (مجموعه ۲)
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
 زاهد زاهدانی، سید سعید (۱۳۹۴)، رخنه های نفوذ- قسمت اول
زاهد زاهدانی، سید سعید (۱۳۹۴)، رخنه های نفوذ- قسمت دوم
 زاهد زاهدانی، سید سعید (۱۳۹۴)، رخنه های نفوذ- قسمت سوم
 زاهد زاهدانی، سید سعید (۱۳۹۴)، رخنه های نفوذ- قسمت چهارم
مطهری فرد، مرتضی (۱۳۹۴)، سفیر عاشورای حسین (ع) در عربستان
میر محمد صادقی، حسین و رشید، قدیری بهرام آبادی(۱۳۹۴)، نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی
میرحسینی، سید محمد و مرتضی، قاسمی حامد (۱۳۹۴)، معرفی و نقد روش ایزوتسو در کتاب مفاهیم اخلاقی – دینی در قرآن مجید
اشرفی، عباس و نرجس، جمال امیدی (۱۳۹۴)، بدعت های دینی از نگاه قرآن
حاج بابایی، محمدرضا و محمد، نیکخواه منفرد (۱۳۹۴)، تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن کریم
خوانین زاده، محمد حسین و دیگران (۱۳۹۳)، بررسی نظریه برهان پذیری وجود خدا در قرآن
شجاع نوری، فروغ السادات و دیگران، (۱۳۹۳)، تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی
 میرزازاده، فرامرز (۱۳۹۳)، اندیشه انتقادی و بیداری اسلامی
 مرزبند، رحمت اله و مجید، ملک زاده شفارودی، (۱۳۹۳)، رابطه شبیه سازی زایشی و کرامت انسانی در آموزه های اسلامی
فتوتیان، علی و سید سعید، زاهد زاهدانی (۱۳۹۲)، آزادی در جامعه اسلامی از منظر فرهنگ – الگوی نظری عملی زاهد
 زاهد زاهدانی، سید سعید و دیگران (۱۳۹۲)، فرهنگ به مثابه رسانه ای میان اراده و عمل اجتماعی
زاهد زاهدانی، سید سعید و سید ابراهیم، مساوات (۱۳۹۲)، مطالعه ارزش های اجتماعی طبقات مختلف جامعه
 بهبودی، داود و اسماعیل، برزگری دین آباد (۱۳۹۲)، تحلیل تجربی فشارهای زیست محیطی تولید ناخالص داخلی درایران
 علمی سول، محمد کاظم و طوبی، لعل صاحبی (۱۳۹۲)، نگاه وجودی ملاصدرا به علم
 فضیلت، محمود (۱۳۹۰)  نقش قرآن در تحول نقد و بلاغت
آیت اللهی، حمید رضا و قدرت ا… ،قربانی (۱۳۸۹)، اسلامی سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه های ضیاالدین سر
خدایاری فرد، محمد و دیگران (۱۳۸۱)، گذری بر سیر تحول تهیه مقیاس ها در سنجش نگرش مذهبی
  استاد شهید مطهری (۱۳۶۳)، نگرشی اجمالی بر علم و سیر تحول آن