رفیعی آتانی:دستیابی به فقه اقتصادی نیازمند تبیین نظام اقتصادی است

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی به نقل از …

کرسی ترویجی کارکردهای معرفتی عقل در علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی به نقل از …

فراخوان مقالات همایش بزرگداشت شخصیت علمی استاد موسویان منتشر شد

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی به نقل از …

کارگاه آموزشی اندیشه‌ورزی علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، ناصر امین…

امکان نظریه‌پردازی اسلامی در ارتباطات انسان بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی، شصت و پنج…

اهمیت، ضرورت و نقش مبانی در شکل‌گیری روان‌شناسی اسلامی و مقایسه آن با روان‌شناسی معاصر

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، به همت گر…

فردا در مؤسسه امام خمینی(ره)؛ کرسی نقش مبانی در شکل‌گیری روان‌شناسی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، به همت گر…

بهرام دلیر: عدالت نمی‌تواند منفک از اخلاق و تکوین و تشریع باشد

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی، به همت پژ…

پنجمین همایش دوسالانۀ «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران»

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، به همت ان…

در یک وبینار دو روزه: تحولات و اصلاحات اجتماعی از دیدگاه فردوسی و اقبال بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، به همت کر…

رفیعی آتانی تشریح کرد؛ تأثیرپذیری روش‌شناسی از مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی به نقل از …

فیزیکالیسم در تعارض با هدف اسامی‌سازی علوم انسانی است

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی، به همت گر…