شماره ۳۰ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد

به گزارش سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سی‌امین شماره فصلنام…

حجت‌الاسلام حسینیان: رابطه اسلام و علوم انسانی اسلامی رابطه‌ شامل و مشمول است

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، متن زیر ب…

ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ دانشنامه مسائل اجتماعی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشنامه مسائل اجتماعی از کارشناسان…

ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺑﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ (مقاله ای از حسین سوزنچی - استاد دانشگاه امام صادق(ع))

چکیده اﻣﺮوزه وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ …