<< 1 >> 

پارادایم های روش تحقیق رائه شده توسط دکتر مزیدی جلسه چهارم15/5/92

دكتر زاهد: از تشريف فرمايي دوستان عزيز تشكر مي¬كنيم. در جلسه¬ي گذشته در خلال روش¬¬هاي تحقيق كمي و كيفي به اينجا رسيديم كه هر مكتب داراي سه شاخصه مباني، ساختار، اهداف و دستاورد¬ها است. آيا مي¬توانيم اين سه شاخصه را از سه مكتب مختلف و سه شيوه¬ي مختلف ب


پارادایم های روش تحقیق رائه شده توسط دکتر مزیدی جلسه سوم 14/5/92

دکتر مزیدی: ما در بحث روش¬هاي تحقيق دو پارادايم كلي را معرفي مي¬كنيم. يكي پوزيتیويسم است و يكي پارادايم كيفي است. ذيل هر كدام از اين دو پارادايم مجموعه¬اي از روش¬هاي تحقيق قرار مي¬گيرد.


پارادایم های تحقیق ارائه شده توسط دکتر مزیدی جلسه دوم 12/4/92

حجت الاسلام حسینیان: در کشور ما هر چهار سال تنش های عجیبی بخاطر دموکراسی ایجاد می شود. همین فرایند دموکراسی در نظام های فرهنگی مان هم وجود دارد که محصول آن لیبرالیسم فرهنگی و در نتیجه شک گرایی است


پارادایم های تحقیق ارائه شده توسط دکتر مزیدی جلسه اول 12/4/92

دکتر مزیدی: در تحقیقات کمی با اعداد و کمیت ها در ارتباط هستیم و سعی می کنیم در ارتباط با فرضیه هایی که داریم به جمع آوری و ارزیابی بپردازیم که بعداً با استفاده از روش های آماری و محاسبات ریاضی و پردازش هایی که انجام می شود در این فرضیه مورد نظر را رد


اسامی اعضای گروه روش شناسی اسلامی

معرفی اعضای محترم گروه پژوهشی


روش شناسي اسلامی